بهترین افزونی تولید گریس، مواد افزودنی برای تولید انواع گریس برای بهبود چسبندگی و قابلیت تحمل دما و هم چنین ضد خوردگی و بهبود و جلوگیری از سایش استفاده می شود.