تامین ضد فوم سیلیکونی بسیار قوی، موارد مصرف متعددی برای ضد کف و ضد فوم سیلیکونی بسیار قوی تعریف شده است و برای انواع روغن و مایعات استفاده می شود.