خرید داخلی روغن ویرجین، خرید انواع روغن پایه ویرجین سپاهان یا ایرانول در گرید پایه 150 تا 500 و حداقل تناژ انجام می شود.