برای خرید روغن زیر قیمت می توان به شرکت های تولیدکننده این محصول در رجوع کرده و بهترین و مرغوب ترین روغن ها را طبق مدل خودرو زیر قیمت بازار خریداری کرد. شرکت های مختلف فرآورده های نفتی برای اطلاع رسانی فروش محصولات خود زیر قیمت بازار  به خریداران از سایت اینترنتی استفاده می کنند.