خرید پایه ویرجین 200 تن، خرید انواع روغن پایه ویرجین 150، 350، 500، 600 برای مصرف داخلی در تناژ حداقل 25 تن از نفت پارس بهران ایرانول و سپاهان انجام می شود.