صادرات روغن بشکه افغانستان، آمار صادرات به افغانستان، قوانین صادرات به افغانستان،، صادرات نفت افغانستان، صادرات و واردات افغانستان pdf، واردات افغانستان از ایران، بهترین کالا برای صادرات به افغانستان، لیست واردات افغانستان، صادرات افغانستان به ایران