فروش ادتیو روغن ترمز، برای تولید انواع مایع ترمز و روغن ترمز نیاز به پکیج افزودنی روغن ترمز می باشد که قابلیت محصول را برای تولید استاندارد مایع ترمز داشته باشد.