فروش  ادتیو روغن TBN، بمنظور افزایش قابلیت روغن بنزینی و دیزلی و کاهش اثر اسید های موجود در فرایند احتراق مقدار مخشصی tbn می بایستی به روغن اضافه شود.