فروش ادتیو پورپینت، ادتیو کاهش دهنده نقطه ریزش یا ادتیو پورپینت که به ضد یخ نیز در بازار افزودنی های روغن مطرح می باشد در برند های مختلف با بشکه و 20 لیتری انجام می شود.