فروش پایه ترکمنستان SN500، قیمت روغن پایه ترکمنستان sn500 تحویل fob cfr و همچنین برای تولید روغن روغن های موتوری و صنعتی با سطح کیفیت sn قابل تحویل می باشد.