قیمت ادتیو روغن اتوماتیک، ادتیو روغن اتوماتیک در برندهای مختلف مثل هایتک و با قیمت های متفاوت تا حدود هر بشکه 50،000،000 تومان هستش.