قیمت خرید روغن دنده در بازارهای فرآورده های نفتی مطابق نوع و مدل خودرو تعیین می گردد. قیمت  روغن ها در این بازار به نرخ روز محاسبه می گردد. از روغن دنده برای بای بهبود عملکرد خودرو استفاده می شود.