قیمت قیر صادراتی، قیمت هر تن قیر امروز، قیر صادراتی بندرعباس، قیمت هر تن قیر صادراتی، قیمت قیر صادراتی 60/90، قیمت قیر ۶۰/۷۰ امروز، قیمت هر تن قیر در سال 1400، قیمت قیر امروز، قیمت قیر اصفهان