بسته افزودنی روغن هیدرولیک، تولید انواع روغن هیدرولیک و روغن های صنعتی با روغن پایه انجام می شود که به دلیل کیفیت کم روغن پایه با اضافه اشدن بسته افزودنی روغن می توانیم انواع روغن را از روغن پایه تولیدنماییم.