تامین ادتیو های روغن موتور، تامین و واردات انواع ادتیو و پلیمر توسط برخی از شرکت های انجام و پخش این محصول از انبار تهران شوراباد برای تولید روغن بصورت مستقیم انجام می شود.