تامین ادتیو پلیمر، امکان تامین ادتیو های بنزینی و دیزلی و همچنین ادتیو روغن اتومات و انواع پلیمرهای غلظت دهنده روغن از انبار شوراباد.