تامین افزودنی روغن شورآباد، افزودنی های روغن بخش مهمی از مواد اولیه روغن می باشد که بصورت واردات تامین می شود و بصورت بشکه 200 کیلویی یا پالت پلیمر 1 تنی قابل تحویل است.