برای انتخاب درست روغن موتور سمند ef7 باید به ساختار موتور و شاخصه API توجه کرد. این شاخص ها شامل

SJ ، SL،  SM،  SN می باشد. هر کدام از این شاخص ها نشان دهنده کیفیت روغن موتور می باشند.