فروش افزودنی آنتی اکسیدان، آنتی اکسیدان از جمله افزودنی های روغن می باشد که برای جلوگیری از اکسیداسیون محصول استفاده می شود و بهمراه سایر افزودنی های تعریف شده مثل ادتیو و پلیمر به روغن اضافه می شود.