فروش خاک بنتونیت فله، خاک بنتونیت کلسیم و خاک بنتونیت سدیم برای مصارف تصفیه روغن و مصارف چاه ارت بصورت فله و بسته بندی کیسه قابل ارسال از معدن می باشد.