فروش پلیمر افزایش ویسکوزیته پالتی، برای روغن های مختلف قابل استفاده می باشد و معمولا پلیمر کپ ، دوترال، j0010 در بازار ایران برای بهبود ویسکوزیته استفاده می شود.