فروش پلیمر تولید روغن صنعتی 10 -50، برای تولید انواع روغن موتور نیاز به افزایش ویسکوزیته و غلظت دادن روغن 10 -50می باشد که می بایستی از انواع پلیمر pbr – 059 بدین منظور استفاده شود