قیمت آنتی اکسیدان روغن، قیمت آنتی اکسیدان بر اساس نوع محصول و کیفیت و همچنین کمپانی تولید کننده این محصول متفاوت است و با توجه به عملکرد در روغن باعث می شود از تشکیل لجن جلوگیری شود و عمر مفید تجهیز و موتور افزایش یابد.