قیمت افزودنی روغن دیزلی، بسته افزودنی تولید روغن دیزلی یا بنزینی یا ادتیو دیزلی با برندهای مختلف و از مواد مختلف مثل انتی فوم، ادتیو بنزینی و انتی اکسیدان و انواع پلیمر تشکیل شده است.