قیمت پلیمر j0050، انواع پلیمر های استفاده شده برای روغن های صنعتی و موتوری شامل کپ و دوترال و j0010 می باشد که در بازار تهران و ایران و بیشترین مصرف را دارد.