وارد کننده ادتیو روغن موتور، وارد کننده انواع ادتیو و افزودنی در کشور چند شرکت مطرح انجام می شود که انواع پلیمر و انتی فوم و انتی اکسیدان و همچنین و ادتیو بنزینی و دیزلی واردات انجام می شود.