روغن ترمز یکی از انواع روغن های مصرفی خودرو می باشد که برای نگهداری و از حرکت ایستادن آن نقش مهمی دارد. روغن ترمز براساس 3 استاندارد به نام های dot3، dot4، dot5 تولید می شود که که هرچه dot بزرگتر باشد یعنی نقطه جوش آن بالاتر و برای خودروهای معمولی مناسب نمی باشد.