گریس، گریس محصولی بسیار کاربردی در دسته روانکارها می باشد که مشتقات نفت خام می باشد و بعد از فراوری نفت خام و استخراج روغن پایه و با افزودنی های مشخص گریس معمولی و  گریس های مختلف برای استفاده در حمل و نقل و صنایع تولید می گردد.