فروش ادتیو روغن جعبه دنده، روغن دنده یا واسکازین برای داشتن بهترین عملکرد نیاز به افزودنی های پلیمر و ادتیو مخصوص روغن جعبه دنده دستی یا اتوماتیک دارد.