فروش ادتیو روغن دنده، ادتیو و افزودنی روغن دنده شامل انواع پلیمر و افزودنی ep می باشد که برای تولید انواع روغن دنده یا واسکازین می بایستی به طی فرایند استاندارد اضافه شود.