فروش افزودنی روغن جعبه دنده، انواع برندهای مختلف مثل هایتک افزودنی روغن جعبه دنده دستی و اتوماتیک را تولید می کند و بر اساس دیتا شیت قابل استفاده برای بهبود ویسکوزیته و قابلیت ضد کف و اکسیداسیون و ضد زنگ را ایجاد می نماید.