فروش قیر لجن اسیدی ایزوگام، ایزوگام ارزان با قیر اسیدی، تولید ایزوگام با قیر لجن اسیدی، فروشنده قیر لجن اسیدی برای تولید ایزوگام ، تبدیل ضایعات کارخانه تصفیه روغن سوخته که لجن اسیدی است به قیر در شرکت تولید قیر

Selling 1000 tons of acid sludge

فروش لجن اسیدی 1000 تن | خط تولید قیر از لجن اسیدی

فروش لجن اسیدی بصورت مستمر از کارخانه تصفیه روغن موتور سوخته برای خط تولید قیر از لجن اسیدی و فروش بازیافت و تبدیل لجن اسیدی به قیر و تبدیل لجن اسیدی به قیر که قیر بدست اماده از تصفیه لجن اسیدی در شرکت های تولید ایزوگام بسیار مورد استفاده می باشد همچنین در تولید قیر 60/70 نیز استفاده می شود. ... ادامه مطلب