فروش لجن اسیدی، تبدیل لجن اسیدی به قیر طی سالهای گذشته باعث گردیده است که ضایعات کارخانه و شرکت های تصفیه روغن که از روش اسیدی استفاده می کنند ضمن حفاظت محیط زیست پسماند و لجن اسیدی این شرکت نیز بازیافت می شود.

Selling 1000 tons of acid sludge

فروش لجن اسیدی 1000 تن | خط تولید قیر از لجن اسیدی

فروش لجن اسیدی بصورت مستمر از کارخانه تصفیه روغن موتور سوخته برای خط تولید قیر از لجن اسیدی و فروش بازیافت و تبدیل لجن اسیدی به قیر و تبدیل لجن اسیدی به قیر که قیر بدست اماده از تصفیه لجن اسیدی در شرکت های تولید ایزوگام بسیار مورد استفاده می باشد همچنین در تولید قیر 60/70 نیز استفاده می شود. ... ادامه مطلب