فروش پالت بیل 25 کیلویی، انواع پلیمر های افزایش دهنده غلظت در روغن بصورت قالب یا بیل و 25 کیلوگرم و در پالت های 500 کیلوگرم تا 1250 کیلوگرم بسته بندی می شود.