قیمت افزودنی روغن پایه، مواد اضافه شده یا افزودنی های روغن پایه شامل ضد یخ یا ضد کف و انواع پلیمر برای بالا بردن ویسکوزیته روغن پایه استفاده می وشد نوع این روغن نهایی در افزودنی ها موثر می باشد.