افزودنی های روغن موتور شامل انواع پلیمر ایتالیایی و کره ای کپ 270 و 2060 ، پلیمر دوترال 058 ، 059 و j0010 و انواع ادتیو و رنگ های صنعتی برای تولید انواع روانکار می باشد.