روغن پایه بصورت کلی بخش زیادی از تمامی روغن های تولیدی موتور خودرو از روغن پایه ساخته می شود و روغن پایه به دو صورت روغن پایه معدنی یا ویرجین یا روغن پایه ریسایکل قابل عرضه به بازار می باشد.