پلیمر روغن شامل پلیمر افزایش دهنده ویسکوزیته روغن همچنین پلیمر بهبود دهنده ویسکوزیته و پلیمر غلظت دهنده ویسکوزیته می باشد که درانواع برند های پلیمر کپ، دوترال، j0010 ، لوبیمکس در صنعت روانکار استفاده می شود.