قیر 60/70، قیر از مشتقات نفت خام است که استفاده بسیار زیادی در صنایع مختلف بخصوص در ایجاد راه ها و روان سازی سیستم های حمل نقل دنیا است . این محصول سیاه یا قیر در بسته بندی های مختلف قابل استفاده در بازار و همچنین صادرات قیر 60/70 است .